Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi:  Stoo­ri­Tel­ler

Y-tunnus:  2021073-4

Osoite:  Niit­ty­pol­ku 7

Pos­ti­nu­me­ro: 95410

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: TORNIO

Pu­he­lin­nu­me­ro:  040 585 0248

Säh­kö­pos­tio­soi­te:  stoo­ri­tel­ler@gmail.com


2. Re­kis­te­ri­asioi­ta hoitava henkilö

Nimi:  Elina Stoor


3. Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Yritys:  Stoo­ri­tel­ler


4. Tietojen ke­rää­mi­nen ja käsittely

Net­ti­si­vuil­la ei kerätä mitään muita tietoja kä­vi­jöis­tä kuin mitä evästeet au­to­maat­ti­ses­ti kerää. Tietoja ei kui­ten­kaan käytetä, eikä luovuteta muille tahoille. Yritys kerää vält­tä­mät­tö­mät tiedot asiak­kais­taan suoraan asiak­kail­ta toi­mek­sian­non to­teut­ta­mis­ta varten. 


5. Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

Net­ti­si­vuil­la ei kerätä tietoja, jolloin niitä ei myöskään säilytetä. Toi­mek­sian­non tulokset säi­ly­te­tään 10 vuotta toi­mek­sian­non jälkeen asiakkaan etua ajatellen. 


8. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­set ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le

Net­ti­si­vuil­le ei kerätä tietoja, joten niitä ei luovuteta yrityksen ul­ko­puo­lel­le. Toi­mek­sian­to­jen tietoja ei luovuteta yrityksen ul­ko­puo­lel­le, ai­noas­taan asiakkaan luvalla.


9. Eväs­tei­den (cookies) käyttö

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

  • Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta.
  • Kolmannen osapuolen evästeet Si­vus­tol­la ei ole vielä kä­vi­jä­seu­ran­taa, kuten Google Analytics, mutta niiden hankintaa harkitaan.

10. Re­kis­te­rin suojaus

Yritys ei ylläpidä net­ti­si­vu­jen re­kis­te­riä, joten se ei tarvitse suojausta.


11. Asiakkaan oikeudet

Asiak­kaal­la on oikeus pyytää, mitä häntä koskevia tietoja yritys on tal­len­ta­nut.

Asiakkaan tietoja ei käytetä ilman lupaa mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.

Yh­teys­tie­dot

Elina Tellervo Stoor

Kultaranta 14

95410 Tornio

Y 2021073-4

Ota yhteyttä

puh. 040 585 0248

stooriteller@gmail.com

©stooriteller 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.  Tietosuojaseloste